آقا بلان فرانسوا پدر مونتکارلو

آقای بلان فرانسوا ، پدر مونتکارلو Blanc François یکی از مشهورترین نامهای تاریخ قمار ، یک سرمایه دار پاریسی است ، او Bad Homburg ،.

Read More
Top